Tester (Middle/Senior)

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Tổng thu nhập hấp dẫn lên tới 14 -15 tháng lương/ năm cùng với nhiều khoản thưởng hấp...

Việc làm tại Việt Nam

[HN] Technical Manager

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Thu nhập tương xứng với năng lực (Upto $2000) Chế độ thưởng hấp dẫn vào các dịp lễ...

Việc làm tại Việt Nam

DevOps Engineer (AWS, Cloud)

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Thu nhập tương xứng với năng lực, cạnh tranh trên thị trường. Lộ trình thăng tiến (Careerpath) rõ...

Việc làm tại Việt Nam

[Junior] Lập trình viên iOS

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Tổng thu nhập lên tới 15 tháng lương/năm với các khoản thưởng hấp dẫn khác. Lộ trình thăng...

Việc làm tại Việt Nam

[Junior] Lập trình viên Android

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Tổng thu nhập lên tới 15 tháng lương/năm với các khoản thưởng hấp dẫn khác. Lộ trình thăng...

Việc làm tại Việt Nam

Automation Test Engineer

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Tổng thu nhập hấp dẫn lên tới 14 tháng lương/ năm cùng với nhiều khoản thưởng hấp dẫn...

Việc làm tại Việt Nam